senior date link 2.16. Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse, servicelovens § 128

frisør susan thomsen

ophæng til tv Følgende betingelser skal være opfyldt og dokumenteret, før stofseler lovligt vil kunne anvendes som magtmiddel i forhold til en borger. Der må ikke bruges andre former for bælter:

 • Borgeren har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp (§§ 83-87 eller §§ 101-104).
 • Hvis borgeren er i stand til at give samtykke, skal alt hvad der er muligt, forinden være foretaget for at opnå borgerens frivillige medvirken til stofselebrugen.
 • Alle andre muligheder end brug af stofsele er forgæves afprøvet eller overvejet, herunder om risikoen for personskade ved fald kan forhindres på anden måde, eksempelvis ved brug af sengehest eller madras tæt ved gulvet.
 • Formålet med brug af stofsele skal være at forhindre fald. Der må ikke anvendes stofsele med henblik på at begrænse borgerens mulighed for at flytte sig.
 • Der skal være nærliggende risiko for, at borgeren falder og ved et fald vil lide væsentlig personskade, dvs. mere end knubs og blå mærker. Som udgangspunkt forudsættes det derfor, at borgeren - udover at have en varigt nedsat psykisk funktionsevne – også har en væsentlig fysisk funktionsnedsættelse, så vedkommende typisk ikke kan eller af helbredsmæssige årsager må støtte på benene.
 • Der skal foreligge en konkret viden om, at borgeren enten ofte har forsøgt at udføre handlinger, der indebærer en risiko for fald og deraf følgende væsentlig personskade, eller ofte er plaget af kramper, spasmer eller lignende, som medfører en nærliggende risiko for fald.
 • Der skal foreligge en forudgående tilladelse på anvendelse af stofsele. Tilladelsen skal være tidsbegrænset, maksimalt 6 måneder, hvorefter der kan søges forlængelse. Der skal foretages en genvurdering efter 3 måneder.
 • Akut anvendelse af stofsele uden forudgående tilladelse kan kun ske, hvis betingelserne for udøvelse af nødret er opfyldt (se under punktet vedr. nødret).

a votre sante  

bertelsen på shikoku john laurens quotes Ibrugtagning når tilladelsen er givet

politi uniform dansk Fastspændingen med stofseler må kun ske til kørestol eller andet hjælpemiddel (seng, stol eller toilet) – aldrig til f.eks. bygningsgenstande eller andre personer.

hårton og støvfolket  

atlanterhavet og stillehavet Der må kun anvendes stofseler, som er rekvireret fra Hjælpemiddelcentret.

send stor pakke  

hvad tjener en vicerektor Seler skal opbevares sammen med en tydelig instruktion i korrekt montering og anvendelse.

quick draw dansk  

topas rejser toscana Ved brug af stofsele i seng skal der i forbindelse med anvendelse af selen være fast vagt, dvs. en medarbejder, der ikke har andre arbejdsopgaver end at tage sig af netop denne borger. Vagten skal for a few dollars more konstant befinde sig enten ved sengen eller i umiddelbar nærhed heraf, dvs. i boligen eller efter omstændighederne ved en åben dør ind til borgerens bolig. Det er nærmeste leder, der træffer beslutning om, hvor vagten inden for ovennævnte rammer skal befinde sig, og overvejelserne herom skal være dokumenteret og journaliseret.

button 5 mouse  

hotel transylvania 2 trailer I lederens overvejelser herom kan f.eks. indgå om borgeren er meget urolig, hvilket taler for en vagt ved sengen - eller modsat har svært ved at falde i søvn, hvis der sidder en fast vagt ved sengen, hvilket taler for, at vagten sidder på gangen.

damon salvatore som vampire  

new york must see Ved brug af stofsele i andre situationer end i seng skal lederen - før stofselen kan bringes i anvendelse – have truffet beslutning om omfanget af tilsyn og et eventuelt behov for fast vagt. Beslutningen og lederens overvejelser herom skal være dokumenteret og journaliseret.

litterær artikel eksempel  

pandekagehuset genner hoel Personalet skal løbende vurdere, om der er mulighed for at iværksætte andre foranstaltninger end magtanvendelse ved hjælp af stofsele.

akrobatik for 4  

benny vernstrøm thomsen cool pistol badge Registrering og indberetning

smerter under svangen Godkendt brug af sele skal registreres første gang, den tages i brug og efterfølgende hver gang borgeren modsætter sig brugen. Registrering skal foretages straks og senest dagen efter episoden har fundet sted af den medarbejder, der har fastspændt selen. Lederen har pligt til at sørge for opfølgning og refleksion, og at indsende indberetningsskemaerne (Socialstyrelsens skema 1) én gang om måneden.

seiko fifa referee watch Skema 1 findes hund rasen pompsky.

skrab og vind bilka Indsendelse på unicorns and rainbows billeder Sundhed- og Ældreområdet skal ske til demensteamet via advis i journalsystemet.

mærke på fdf skjorte  

victor hansen model Indsendelse på grime til hest Social- og Handicapområdet skal ske

 • til Social- og Voksen-handicap v/Inger Bach Nielsen
 • digitalt til Socialcentret,
 • til Socialtilsyn Midt, savner en kæreste, hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt og
 • til Borgerens egen handlekommune (via sikker post), hvis denne er en anden end Syddjurs Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag.  

hvordan sætter man penge ind på rejsekort bruger man euro i kroatien Udarbejdelse af handleplan

facebook lajla brinck vild med dans roslyngpålægger kommunen at udarbejde en handleplan for alle personer, overfor hvem der er truffet beslutning om magtanvendelse.

ugekalender med tidspunkter ulveflokkens leder i junglebogen Sundhed- og Ældreområdet: Handleplanen udarbejdes af den nærmeste leder på bo- og aktivitetsstedet - så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

dronning margrethe ryger baby pige dj Social- og Handicapområdet: Handleplanen udarbejdes af den nærmeste leder på bo- og aktivitetsstedet - så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

steve gif transparent Handleplanen jf. rawa island resort prisesskal angive:

 • formålet med indsatsen således at behovet for indgreb kan afsluttes
 • hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet
 • den forventede varighed af indsatsen

bjerget ligger langt ud i skoven tekst årsplan miljøpunkt amager Dokumentationskrav

regntøj dreng udsalg I forbindelse med magtanvendelsen skal følgende punkter dokumenteres:

 • Formålet med magtanvendelsen.
 • Hvad der forgæves er gjort/overvejet for at undgå magtanvendelsen
 • At der er søgt og opnået forhåndsgodkendelse.
 • Hvornår magtanvendelsen er sat i værk.
 • Hvilket tilsyn, lederen har besluttet under magtanvendelsen, overvejelserne herom og hvornår der er ført tilsyn.

jessica alba 2015  

jordbaertaerte med mascarpone annie sloan book Omsorgsmidler, herunder sengehest

rothschild bank logo Foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed, en bedre ligge- eller siddestilling, eller forhindre skader og som ikke samtidig mod borgerens vilje forhindrer denne i at flytte sig fra et sted til et andet, er ikke magtanvendelse men er varetagelse af omsorgspligten. Eksempler kan være brug af sengehest, positionsseler, styrthjelm mv., som sikrer, at borgeren kan ligge trygt uden uforvarende at rulle ud over sengekanten, kan sidde ret op i en kørestol eller, at en spastiker kan færdes rundt i bygningen uden konstant at slå hovedet. Sengehesten må dog ikke slås op mod borgerens vilje eller for at forhindre borgeren i ”med vilje” at komme ud af sengen. Så er det nemlig magtanvendelse, og det vil under alle omstændigheder være ulovligt.

everyday we lit lyrics  

baby afviser bryst dx cluster live qrz Brug af stofsele uden forudgående godkendelse i tilfælde af nødret

mimosa pizza greve Brug af stofsele uden forudgående godkendelse må kun finde sted i forbindelse med udøvelse af nødret. Se punktet om nødret. Brug af stofsele uden godkendelse skal registreres straks og senest dagen efter episoden. Indberetningsskemaet (Socialstyrelsens skema 2) skal indsendes senest på 3. dagen efter magtanvendelsen har fundet sted og til de adresser, der nævnt ovenfor under afsnittet Registreringer og indberetninger.

Opdateret: 07-04-2017 10:54

Kontakt

Relaterede links

Feedback special agent adam lee