genbrugspladsen tietgensvej silkeborg Regler for afvanding, dræning og regulering af vandløb

beyond reasonable doubt 2017
Vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1219 af 28/9-2016) gælder for alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande i Syddjurs Kommune.

prinsesse miamaja jul på slottet Afvanding og dræning af vandlidende områder eller regulering af vandløb må i henhold til loven ikke foretages uden kommunens godkendelse. Ved vandløbsregulering forstås ændringer af eksisterende vandløb eller etablering af nye.

afstand kolding kiel Hvis du har ønske om ændring af et eksisterende vandløb eller anlæggelse af et nyt herunder afvandingsanlæg med pumpe, skal der udarbejdes og indsendes et projekt til kommunen.

aiden scott ethan derek teen wolf alfa russell brand drugs Procedure for vandløbsregulering

oksesteg i ovnen 8 marts kvinders internationale kampdag Ansøgning

pvp servers minecraft For at kommunen kan behandle din sag, skal projektansøgningen i henhold til Bekendtgørelse nr. 1436 af 11/12 2007 om vandløbsregulering og –restaurering indeholde følgende:

mit hjem er mit slot En redegørelse om formålet med reguleringer m.v. og en begrundelse for projektet.

 • Fornødent oversigtskort og detailplaner.
 • Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet.
 • Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse.
 • En tidsplan for arbejdets udførelse.

man skal ikke skue hunden på hårene Afhængig af det enkelte projekt vil det ofte være nødvendigt for kommunen at anmode om supplerende oplysninger til sagen.  

cph airport sikkerhedskontrol håndbold ligaen kvinder Offentlig høring

betty barclay outlet Når kommunen finder sagen tilstrækkelig belyst sendes projektet i offentlig høring i minimum 4 uger. For restaureringsprojekter er fristen 8. uger.

caroline vedel model hæklet vest baby Afgørelse

bent dyreborg leasing fyn Efter offentlig høring og behandling af nedenstående underpunkter vil sagen kunne afgøres endeligt.

 • Forudsættes dispensation eller godkendelse efter Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven eller Fiskeriloven skal disse afgørelser foreligge, før der kan gives endelig godkendelse efter Vandløbsloven
 • Kan der ikke opnås enighed om økonomien i projektet, skal sagen indbringes for Taksationskommissionen, før der kan gives endelig godkendelse efter vandløbsloven
 • Hvis projektet kræver en VVM redegørelse med kommuneplansretningslinjer, skal denne indgå i grundlaget for afgørelsen

lily broberg gift med ledige studiepladser sdu Klage

anja fonseca blå kjole Afgørelsen vil kunne påklages af:

 • Ansøger
 • Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskeriforbund

brune jakker til piger Afgørelsen kan inden for 4 uger efter påklages til Naturstyrelsen.

praktiserende lægers laboratorium amsterdamvej Bemærk at kommunen opkræver gebyr for sin sagsbehandling af ansøgninger; 2 pct. af den faktiske anlægsudgift, dog mindst 3.000 kr. (index 1983)

Opdateret: 07-02-2017 11:51

Kontakt

Feedback normal temperatur menneske